ciqingkedai - 北大未名BBS

ciqingkedai 水叶|最留不住是流年 [离线]

本站职务:美工站务

个人文集 枫丹白露

关注

基本信息

水叶|最留不住是流年
天秤座

活跃概况

3282
3175
772
6.4
主序星
9
2022-11-30 21:24:37
非正常离站,时间不详

担任版务

Telnet热点申请(DoItForYou)

个人说明

                            *                                   

                        _                                       

                      -.╲  _  +                 *            

                          `\\╱'                                 

                          /╱\                                   

                 /乀_ㄟy_╱*︳     ___   * __       ╱   

                /* ╭ ╱∕/ ╲   / __ \   ╱ _ ╲   ╱/    

              ╱ ∠,"/  ( ╲ ˋ└'╱╱/ ╱╲ \ˊ /╱   

            * ﹒__∕_,﹨— ̄\\╲╲ ╱  ╲-││    ││ ╱/    

          ╱  ╱  \┌┐/_ ̄  /   ╲` ̄╲  \││ — ││'╱     

         ///    /_>|\ ﹨_* /|-._│ /││ _ ││'       

        ∕ ∕   *  _/ _/ ╲ <  / \_╱╱\ \__/┼├╮     

                  └—'└-┘ └-╰——ˊ     ˋ——"╰└╰     

                (   ╭__   

                 )─├┤  ┼

      ========  ( ┬╰╯ --  ========

                  ╭╭╭╮                。*

                  ╰╰╯╰╰╯╯            .˙      +

         ┌╮┐                         ˙  .             -  +  

         ╰╮ ╭╮╮                                                

         └╰┘.╮     锦瑟无端五十弦  一弦一柱思华年               +

           │ ()╰╰╯       庄生晓梦迷蝴蝶  望帝春心托杜鹃             .

          (│ │) │)          沧海月明珠有泪  蓝田日暖玉生烟          .

           │)│ (│             此情可待成追忆  只是当时已惘然 . . .

           │ │  │

您输入的密码有误,请重新输入