Matsuda - 北大未名BBS

Matsuda 不以物喜|不以己悲 [离线]

本站职务:美工站务

个人文集 无可奈何现在身

关注

基本信息

不以物喜|不以己悲
牡羊座

活跃概况

6770
23135
627
6.8
湛卢
14
2022-10-21 09:01:13
2022-10-21 09:08:16

担任版务

Telnet热点申请(DoItForYou)

个人说明

                  \  /               客官,您要买什么?                 

        ____      /  \         ╮ ╭                        ╰╲\  、     

        ﹚﹙     /    \       ╱   ╲                        /⌒⌒  ″    

      (    ﹚ ﹝      ﹞   ﹙       ﹚                      )··  彡    

     ═══════════════════╗               │ __  つ     

        _____      _________             ╔╝      _____╲__ イ      

        ﹜=﹛      ﹜══ {     │ │      ヾヽ│         ㄟ  ╱╲     

       / /   \    /         \    /   \    |╲   ︶ ───- ╮  y    \    

      │ |   │   \         /   /     \    ╲╲              ╱      │   

       \ \   /     ╲     ╱   ﹙     ﹚  │ ╲╲         ╲▏    |  │   

     ══════════════════ │   ╲╲         ╲▁╱   /    

                                          │  ╲ ╲╲         ╱   ╱     

    我的文集里有个秘密,现在有18个人知道了│  ┃╲ ╲╲   彡ヘゝ ╱       

您输入的密码有误,请重新输入