saikexi - 北大未名BBS

saikexi SMS01|新浪是流氓媒体的典型代表 [离线]

个人文集 saikexi 的个人文集

关注

基本信息

SMS01|新浪是流氓媒体的典型代表
天蝎座

活跃概况

4351
11810
999
8.3
水煮鱼
0
2020-11-01 20:58:11
2020-11-01 21:01:47

个人说明

         思念是一种             愿意为你               

         很玄的东西               我愿意为你           

         如影                       我愿意为你         

           随形                 忘记我姓名             

         无声又无息             就算多一秒             

         出没在心底               停留在你怀里         

         转眼                   失去世界  也不可惜     

         吞没我在寂默里         我愿意为你             

         我无力抗拒               我愿意为你           

         特别是夜里                 我愿意为你         

         想你到                 被放逐天际             

           无法呼吸             只要你真心             

         恨不能立即               拿爱与我回应         

           朝你狂奔去           什么都愿意             

         大声的                   什么都愿意           

             告诉你             为你                   MaSaN = xshuai_pku@hotmail

Gmail = xshuai@g   m  a il

QQQQQ = 6    6   1  8 7839您输入的密码有误,请重新输入