BiangBiangM - 北大未名BBS

BiangBiangM 用术存正气,结党不营私 [离线]

本站职务:版务

个人文集 孤独的朝圣者

关注

基本信息

用术存正气,结党不营私
天秤座

活跃概况

4606
22608
70
7.7
兔七
0
2021-10-28 15:20:42
非正常离站,时间不详

个人说明

当曾经的不屑已成为如今的追求……


                                    

     我走上了一条比记忆还要长的路, 

 陪伴着我的是朝圣者孤独,我脸上   

 带着微笑,心中却充满悲苦!         

                          —— ★Che

█████████◤◤◤▔◥◥███████████

███████◤              ▔◥◥████████

██████▔                      ▔◥██████

█████              ★              ◥█████

████▍                                █████

████▏         ▁▂▃▂▁             ▕████

███▊       ▄███████▆▃         ◥███

███▋    ▕██████████▉        ◥███

████    ▕███████◤◤▔▼        ▕███

████▎  ▕◤▔▔▔◥█▍                ◢███

███▊     ▅    ▃▃█▊  ▄▄           ▁███

██◤     ▕▊▃████▋▕█▉▁▃       ▔◥██

▊▂       ▕███████▂███▌         ▔◥█

█◤▏       █████◥◤ ◥██◤            ◢█

█▇▏       ◥████▇▅  ◢█             ▕██

██          ████▊█▌▔◥●            ▕██

██▎       ▕██◤◥◤▔                   ▕██

█◤ ▃       ▕█▌▅▆█●                  ◢██

█▅◥◤        ◥███▃▃▂                ███

██            ▕◤█████             ▕ ███

██▔               ◥◥█◤               ▕███

███▲                                    ◢███

███◣▆▏                            ◢▆████

███◤◥▍                            ██████

您输入的密码有误,请重新输入